Ouderschapsverlof

De overheid vindt het belangrijk dat ouders voldoende tijd hebben om voor hun kinderen te zorgen. Daarom is het ouderschapsverlof ingesteld. Hiermee hebben ouders de mogelijkheid om minder te gaan werken en zo extra aandacht aan de zorg voor hun kinderen te besteden.

Voorwaarden voor ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof kan opgenomen worden voor kinderen jonger dan 8 jaar. U kunt voor elk kind apart verlof opnemen. Als u een tweeling heeft, mag u twee keer ouderschapsverlof opnemen. U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor een adoptiekind, pleegkind of stiefkind wanneer deze bij u woont.

Om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof moet u minimaal één jaar bij dezelfde werkgever werken. Het verlof moet minimaal twee maanden van te voren schriftelijk aangevraagd worden bij uw werkgever. U geeft daarbij aan per welke datum u het verlof wilt opnemen, hoeveel uren u wilt opnemen, op welke dagen u het verlof wilt opnemen en hoe lang het verlof gaat duren. De werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren, maar mag wel bezwaar maken tegen de verdeling van het verlof als dit ernstige problemen voor het bedrijf oplevert. Uw werkgever zal dan een andere verdeling met u bespreken. Als u er samen niet uit komt, dan mag de werkgever zelf de spreiding van het ouderschapsverlof vaststellen. In het algemeen krijgt u geen salaris over de uren dat u ouderschapsverlof op neemt. In sommige gevallen zijn daarover andere afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers en krijgt u een vergoeding over de opgenomen uren.

Opnemen van ouderschapsverlof

Als u ouderschapsverlof wilt opnemen, mag u 26 weken, verdeelt over 12 maanden opnemen. U kunt het verlof op de volgende manieren opnemen:
Een jaar lang elke week de helft van de uren dat u werkt opnemen.
Gedurende een periode langer dan twaalf maanden elke week minder dan de helft van de uren dat u werkt opnemen.
Gedurende een periode korter dan een jaar per week meer dan de helft van de uren opnemen.
Fulltime verlof opnemen voor een periode van een half jaar.
Het verlof opsplitsen in meerdere delen (maximaal 6 delen van minimaal 1 maand).

Ouderschapsverlof bij ziekte, zwangerschap of werkloosheid

Als u het ouderschapsverlof stopzet of onderbreekt, vervallen de resterende uren van uw verlof. Dit geldt echter niet als u zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof opneemt. U mag het onderbroken ouderschapsverlof dan later opnemen. Hiervoor moet u wel schriftelijk een aanvraag indienen bij uw werkgever. Deze mag de aanvraag niet weigeren.

Bij ziekte tijdens ouderschapsverlof betaalt een werkgever alleen de uren door dat een werknemer zou werken. Dit geldt ook bij ziekte door zwangerschap of bevalling. Als een werknemer wordt ontslagen, vervalt het resterende ouderschapsverlof op de eerste dag van zijn werkloosheid.

Ouderschapsverlof en nieuwe werkgever

Als u een nieuwe werkgever vindt, dan behoudt u uw ouderschapsverlof als u deze in delen heeft opgenomen. Als u alle ouderschapsuren in één keer heeft opgenomen, vervallen de resterende uren van het verlof als u van werkgever verandert.

Vergoeding ouderschapsverlof in 2013 en 2014

De ouderschapsverlofkorting is een loonheffingskorting waarmee u een vergoeding krijgt voor de opgenomen uren ouderschapsverlof. Deze korting zal ook in 2014 nog gelden. Maar volgens de huidige plannen zal deze heffingskorting in 2015 worden afgeschaft. Hoe dit opgelost gaat worden voor de mensen bij wie het ouderschapsverlof in 2014 start en nog gedeeltelijk doorloopt in 2015, is op dit moment onduidelijk.